30cm 25cm 20cm Khuôn rau câu nhỏ
(Small Jelly Molds)
Khuôn máng rau câu
(Gutter Jelly Molds)
KHUÔN MÁNG RAU CÂU (Gutter Jelly Molds)
KHUÔN RAU CÂU CƠM XÔI HONGKONG (HongKong Style Jelly Molds)